Talenet wariiror arms
این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Arms ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved Heroic Strike (0/3

این تلنت در نهایت 3 واحد بهای عصبانیت ( Rage Cost ) مربوط به توانایی Heroic Strike شما را کاهش می دهد.

2- (Deflection (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خصوصیت Parry Chance شما را افزایش می دهد.

3- (Improved Rend (0/3

این تلنت در نهایت 75٪ میزان خسارت خون ریزی ( Bleed Damage ) وارده توسط توانایی Rend شما را افزایش می دهد.

4- (Improved Charge (0/2

این تلنت عصبانیت ( Rage ) بدست آمده از توانایی Charge شما را در نهایت 6 واحد افزایش می دهد.

5- (Iron Will (0/5

این تلنت در نهایت 15٪ شانس شما در مقاومت کامل ( Fully Resist ) در برابر گیج ( Stun ) کردن و تاثیرات افسونگر ( Charm Effects ) را افزایش می دهد.

6- (Improved Thunder Clap (0/3

این تلنت در نهایت 4 واحد بهای عصبانیت ( Rage Cost ) مربوط به توانایی Thunder Clap را کاهش همچنین در نهایت 100٪ میزان خسارت وارد شده و در نهایت 10٪ میزان اثر آهسته سازی ( Slowing Effect ) مربوط به این توانایی را افزایش می دهد.

7- (Improved OverPower (0/2

این تلنت در نهایت 50٪ میزان خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به توانایی OverPower شما را افزایش می دهد.

8- (Anger Management (0/1

این تلنت 1 واحد عصبانیت ( Rage ) هر 3 ثانیه یکبار به شما می بخشد.

9- (Deep Wounds (0/3

با گرفتن این تلنت، حمله های حالت Critical شما باعث خون ریزی هدف شده، و در نهایت 60٪ از میزان میانگین خسارت اسلحه ( Avarage Weapon Damage ) شما را در طول 12 ثانیه به وی وارد می کند.

10- (Two-Handed Weapon Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خسارات وارده توسط اسلحه های نزدیکبرد سنگین ( Two-Handed Melee Weapons ) شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Impale (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ میزان خسارت هدیه ی حالت Critical ( یا Critical Strike Bonus Damage ) تمام توانایی های شما در وضعیت های جنگی ( Battle )، دفاعی ( Defensive ) و شوریده ( Berserker ) را افزایش می دهد.

12- (Poleaxe Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به اسلحه های Axe و Polearm شما را افزایش می دهد.

13- (Death Wish (0/1

این تلنت به شما توانایی Death Wish را آموزش می دهد. این توانایی هنگامی که فعال می شود، خسارات فیزیکی وارده توسط شما را 20٪ افزایش داده، شما را در مقابل عملیات ترساندن ( Fear Effects ) مصون ( Immune ) کرده ولی تمام خسارات وارده به شما را نیز 5٪ افزایش می دهد. این وضعیت به مدت 30 ثانیه باقی خواهد ماند.

14- (Mace Specialization (0/5

با گرفتن این تلنت هنگامی که از اسلحه ای از نوع Mace استفاده می کنید، حمله های نزدیکبرد ( Melee ) شما شانس دارند تا هدف را به مدت 3 ثانیه گیج ( Stun ) کرده و 7 واحد عصبانیت ( Rage ) به شما ببخشد. هر درجه ( Rank ) از این تلنت تاثیر بیشتری از درجه ی قبلی خواهد داشت.

15- (Improved Intercept (0/2

این تلنت در نهایت 10 ثانیه مدت زمان خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی Intercept شما را کاهش می دهد.

16- (Improved Hamstring (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ به توانایی Hamstring شما شانس می دهد تا هدف را به مدت 5 ثانیه ثابت نگه دارد.

17- (Improved Disciplines (0/3

این تلنت در نهایت 10 دقیقه مدت زمان خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی های Retaliation, Rocklessness and Shield Wall را کاهش، همچنین مدت زمان تاثیر گذاری آنها را در نهایت 6 ثانیه افزایش می دهد.

18- (Blood Frenzy (0/2

این تلنت باعث می شود تا توانایی های Rend و Deep Wounds باعث افزایش تمام خسارات نزدیکبرد ( Melee Damages ) به میزان در نهایت 4٪ بر روی هدف شود. ( این وضعیت بعد از مدتی استراحت - Rest Time - حذف خواهد شد. )

19- (Mortal Strike (0/1

این تلنت به شما توانایی Mortal Strike را آموزش می دهد. این توانایی چند حمله ی گوناگون به هدف کرده که درجه ( Rank )ی یک آن خسارتی معادل با جمع خسارت اسلحه ( Weapon Damage ) بعلاوه ی عدد 85 وارد خواهد کرد. همچنین به مدت 10 ثانیه تمام تاثیرات شفا دهی ( Healing and Effects ) بر روی هدف تا 50٪ کاهش خواهد یافت.

20- (Second Wind (0/2

با گرفتن این تلنت هنگامی که گیج ( Stun ) و یا متوقف ( Immobilize ) شدید، در نهایت 20 واحد عصبانیت ( Rage ) دریافت خواهید کرد. بعلاوه در نهایت 10٪ از جان ( Health ) شما در طول 10 ثانیه، شفا خواهد یافت.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Improved Mortal Strike (0/5

این تلنت در نهایت 1 ثانیه مدت زمان خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی Mortal Strike را کاهش و همچنین در نهایت 5٪ میزان خسارت وارده توسط این توانایی شما را افزایش می دهد.

22- (Endless Rage (0/1

با گرفتن این تلنت شما، 25٪ بیشتر عصبانیت ( Rage ) از وارد کردن خسارت ( Damage ) خواهید گرفت

talent warrior Fury
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Fury ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Booming Voice (0/5

این تلنت در نهایت 50٪ میزان برد و مدت زمان توانایی های Battle Shout, Demoralizing and Commanding Shout شما را افزایش می دهد.

2- (Cruelty (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به اسلحه های نزدیکبرد ( Melee Weapons ) شما را افزایش می دهد.

3- (Improved Demoralizing Shout (0/5

این تلنت در نهایت 40٪ میزان خصوصیت Attack Power کاهش یافته توسط توانایی Demoralizing Shout شما را افزایش می دهد. ( 40٪ بیشتر، کاهش خواهد داد. )

4- (Unbridled Wrath (0/5

این تلنت به شما شانس می دهد تا هنگام وارد کردن خسارت با اسلحه هایتان، یک واحد بیشتر عصبانیت ( Rage ) بدست بیاورید. هرچه درجه ( Rank )ی این تلنت بیشتر باشد، شانس اتفاق افتادن آن بیشتر است.

5- (Improved Cleave (0/3

این تلنت در نهایت 120٪ میزان خسارت هدیه ی وارده ( Bonus Damage Done ) توسط توانایی Cleave شما را افزایش می دهد.

6- (Piercing Howl (0/1

این تلنت به شما توانایی Piercing Howl را آموزش می دهد. این توانایی باعث گیج ( Daze ) کردن تمام دشمنان اطراف جنگجو ( Warrior ) شده، به مدت 6 ثانیه سرعت حرکت آنها را تا 50٪ کاهش می دهد.

7- (Blood Craze (0/3

این تلنت باعث می شود تا هنگامی که به صورت Critical مورد حمله واقع شدید، در نهایت 3٪ از میزان ظرفیت نهایی جان ( Health ) شما در مدت 6 ثانیه، باز گردد.

8- (Commanding Presence (0/5

این تلنت در نهایت 25٪ میزان خصوصیت Melee Attack Power اهدایی توسط توانایی Battle Shout شما و همچنین در نهایت 25٪ میزان خصوصیت جان ( Health ) اهدایی توسط توانایی Commanding Shout شما را افزایش می دهد.

9- (Dual Wield Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 25٪ میزان خسارت وارده توسط اسلحه ی دوم ( OffHand Weapon ) شما را افزایش می دهد.

10- (Improved Execute (0/2

این تلنت در نهایت 5 واحد بهای عصبانیت ( Rage Cost ) مربوط به توانایی Execute شما را کاهش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Enrage (0/5

با گرفتن این تلنت، هنگامی که به صورت Critical مورد حمله قرار می گیرید، به مدت 12 ثانیه یا 12 Swing بعدی، در نهایت 25٪ میزان خسارت هدیه ی نزدیکبرد ( Melee Damage Bonus ) شما افزایش می یابد.

12- (Improved Slam (0/2

این تلنت در نهایت 1 ثانیه مدت زمان Casting توانایی Slam شما را کاهش می دهد.

13- (Sweeping Strikes (0/1

این تلنت به شما توانایی Sweeping Strike را آموزش می دهد. با فعال کردن این توانایی، 10 Melee Weapon Swing Strike بعدی شما، یک دشمن نزدیک اضافی را هم مورد اصابت قرار خواهد داد.

14- (Weapon Mastery (0/2

این تلنت در نهایت 2٪ میزان شانس جا خالی ( Dodge ) دادن حمله های شما و همچنین مدت زمان تمام عملیات خلع سلاح سازی ( Disarm Effects ) بر روی شما را در نهایت 50٪ کاهش می دهد.

15- (Improved Berserker Rage (0/2

با گرفتن این تلنت هنگام استفاده از توانایی Berserker Rage، در نهایت 10 واحد عصبانیت ( Rage ) دریافت خواهید کرد.

16- (Flurry (0/5

با گرفتن این تلنت، بعد از وارد کردن یک حمله به صورت Critical،خصوصیت Attack Speed شما تا 3 Swing بعدی، در نهایت 25٪ افزایش خواهد یافت.

17- (Precision (0/3

این تلنت در نهایت 3٪ میزان خصوصیت Hit Chance مربوط به اسلحه های نزدیکبرد ( Melee Weapons ) شما را افزایش می دهد.

18- (BloodThirst (0/1

این تلنت به شما توانایی BloodThirst را آموزش می دهد. این توانایی به صورت آنی ( Instant ) به میزان 217 واحد خسارت به هدف وارده کرده به علاوه درجه ( Rank )ی یک آن باعث می شود تا 5 حمله ی نزدیکبرد ( Melee Strike ) موفقیت آمیز، 10 واحد جان ( Health ) شما را بازگرداند. این وضعیت 8 ثاینه باقی خواهد ماند. میزان خسارت وارد شده، بر پایه ی خصوصیت Attack Power شماست.

19- (Improved WhirlWind (0/2

این تلنت در نهایت 2 ثانیه مدت زمان خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی WhirlWind شما را کاهش می دهد.

20- (Improved Berserker Stance (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ میزان خصوصیت Attack Power را افزایش و در نهایت 10٪ میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده را هنگامی که در حالت Berserker Stance هستید، کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Rampage (0/1

این تلنت به شما توانایی Rampage را آموزش می دهد. این توانایی جنگجو را دیوانه کرده، درجه ( Rank ) ی یک آن 30 واحد خصوصیت Attack Power وی را افزایش داده، و باعث می شود موفقیت آمیزترین حمله های نزدیکبرد، 30 واحد بیشتر این خصوصیت را افزایش دهند. این وضعیت تا 5 بار بر روی هم انباشته ( Stack Up ) خواهد شد و 30 ثانیه باقی خواهد ماند. این توانایی تنها هنگامی که یک حمله از نوع Critical وارد کند، قابل فعال شدن خواهد بود.

Warrior Protrction
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Protection ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved BloodRage (0/2

این تلنت در نهایت 6 واحد عصبانیت ( Rage ) آنی ( Instant ) بخشیده شده توسط توانایی BloodRage شما را افزایش می دهد.

2- (Tactical Mastery (0/3

این تلنت باعث می شود تا در نهایت 15 واحد عصبانیت شما هنگام تغییر حالت جنگ ( Stance ) باز گردد. به علاوه هنگامی که در حالت Defensive Stance هستید، میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط توانایی های BloodThirst و Mortal Strike شما را به میزان قابل توجهی ( بیشتر از درجه ی قبلی همین تلنت ) افزایش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

3- (Anticipation (0/5

این تلنت در نهایت 10 واحد مهارت شما در Defensing را افزایش می دهد.

4- (Shield Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ شانس شما برای دفع ( Block ) یک حمله با سپرتان را افزایش داده، و در نهایت 100٪ شانس می دهد تا بعد از دفع کردن، یک واحد عصبانیت ( Rage ) بگیرید.

5- (Thoughness (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ میزان زره ( Armor ) بدست آمده از لباس ها ( منظور تمام آیتم هایی است که جنگجو پوشیده است ) را افزایش می دهد.

6- (Last Stand (0/1

این تلنت به شما توانایی Last Stand را آموزش می دهد. هنگامی که این توانایی فعال شود، به صورت موقت 30٪ از ظرفیت جان ( Hit Point ) شما را در طول 20 ثانیه باز می گردد. بعد از پایان یافتن این خصوصیت، جان بازگشت یافته، از دست خواهد رفت.

7- (Improved Shield Block (0/1

این تلنت به توانایی Shield Block شما اجازه می دهد تا یک حمله ی بیشتر را دفع ( Block ) کند. بعلاوه 1 ثانیه مدت زمان این توانایی را افزایش می دهد.

8- (Improved Revenge (0/3

این تلنت در نهایت 45٪ به توانایی Revenge شما شانس می دهد تا هدف را به مدت 3 ثانیه، گیج ( Stun ) کند.

9- (Defiance (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط حمله های شما را هنگامی که در حالت Defensive Stance و همچنین 6 واحد خصوصیت Expertise شما را افزایش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

10- (Improved Sunder Armor (0/3

این تلنت در نهایت 3 واحد میزان بهای عصبانیت ( Rage Cost ) مربوط به توانایی Sunder Armor شما را کاهش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Improved Disarm (0/3

این تلنت در نهایت 3 ثانیه مدت زمان توانایی Disarm شما را افزایش می دهد.

12- (Improved Taunt (0/2

این تلنت در نهایت 2 ثانیه مدت زمان خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی Taunt شما را کاهش می دهد.

13- (Improved Shield Wall (0/2

این تلنت در نهایت 5 ثانیه مدت زمان تاثیر گذاری توانایی Shield Wall شما را افزایش می دهد.

14- (Concussion Blow (0/1

این تلنت به شما توانایی Concussion Blow را آموزش می دهد. این توانایی هدف را به مدت 5 ثانیه گیج ( Stun ) می کند.

15- (Improved Shield Bash (0/2

این تلنت در نهایت 100٪ به توانایی Shield Bash شما شانس می دهد تا هدف را به مدت 3 ثانیه آرام ( Silence ) کند.

16- (Shield Mastery (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ میزان خسارت ( Damage ) جذب شده ( Absorbed ) توسط سپر ( Shield ) شما را افزایش می دهد.

17- (One-hand weapon Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ میزان خسارت ( Damage ) وارد شده توسط اسلحه ی اول ( One-hand Weapon ) نزدیکبرد ( Melee ) شما را افزایش می دهد.

18- (Improved Defensive Stance (0/3

این تلنت در نهایت 6٪ میزان تمام خسارات وارد شده به شما، هنگامی که در حالت Defensive Stance هستید را کاهش می دهد.

19- (Shield Slam (0/1

این تلنت به شما توانایی Shield Slam را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این توانایی به هدف ضربه وارد کرده، 235-225 واحد که با خصوصیت Shield Block Value شما تغییر خواهد کرد، خسارت وارد کرده، یک اثر جادویی ( Magic Effect ) را از روی وی برطرف ( Dispel ) کرده و میزان قابل توجهی ترس ( Threat ) در وی ایجاد می کند. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

20- (Focused Rage (0/3

این تلنت در نهایت 3 واحد میزان بهای عصبانیت ( Rage Cost ) مربوط به تمامی توانایی های حمله ای ( Offensive Abilities ) شما را کاهش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Vitality (0/5

این تلنت میزان نهایی خصوصیت Stamina ی شما را در نهایت 5٪ و میزان نهایی خصوصیت Strength شما را 10٪ افزایش می دهد.

22- (Devastate (0/1

این تلنت به شما توانایی Devastate را آموزش می دهد. این توانایی زره هدف را پاره کرده، باعث بوجود آمدن اثر Sunder Armor می شود. بعلاوه درجه ( Rank ) یک آن باعث وارد کردن 50٪ از میزان Weapon Damage بعلاوه ی عدد 15 به ازای هر اثر Sunder Armor بر روی هدف، می شود. اثر Sunder Armor تا 5 بار بر روی هم انباشته ( Stack Up ) خواهد شد.

Talent Pries Dicpline
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Discipline ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Unbreakable Will (0/5:

در کل شانس شما در مقاومت ( Resist ) در مقابل Stun, Fear & Silent Effects را 15٪ افزایش می دهد.

2- (Wand Specialization (0/5 :

در کل خسارت ( Damage ) وارده توسط wand شما را 25٪ افزایش می دهد.

3- (Silent Resolve (0/5:

در کل 20٪ ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط جادو ( Spell )های برگنشان ( Tab )های Holy و Discipline شما را کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. ) علاوه بر این 20٪ شانس برطرف ( Dispel ) شدن جادو های شما را نیز کاهش می دهد.

4- (Improved Power Word: Fortitude (0/2

این تلنت در کل 30٪ تاثیر جادو های Power Word: Fortitude ( همان Stamina ی تک هدف ) و Prayer of Fortitude ( همان Stamina ی چند هدف ) شما را افزایش می دهد.

5- (Improved Power Word: Shield (0/3

این تلنت در کل 15٪ خسارت ( Damage ) جذب شده ( Absorbed ) توسط جادوی Power Word: Shield شما را افزایش می دهد.

6- (Martyrdom (0/2

این تلنت در کل شانس بدست آوردن Focused Casting را هنگامی که توسط یک حمله ی نزدیکبرد ( Melee ) یا دوربرد ( Range ) به صورت Critical قرار می گیرید، 100٪ افزایش می دهد. خصوصیت Focused Casting برای 6 ثانیه باقی مانده و به شما این اجازه را می دهد تا در این 6 ثانیه علاوه بر اینکه با Damage خوردن دیگر وقفه ( Interruption )ای در Casting جادوهای شما ایجاد نمی شود، بلکه 20٪ شانس مقاومت ( Resistance ) شما در مقابل Interruption Effects را افزایش می دهد.

7- (Absolution (0/3

این تلنت در کل 15٪ بهای مانای ( Mana Cost ) مربوط به جادوهای Dispel, Cure Disease, Abolish Disease & Mass Dispel شما را کاهش می دهد.

8- (Inner Focus (0/1

این تلنت به شما جادوی Inner Focus را آموزش می دهد. این جادو هنگامی که فعال می شود، بهای مانای جادوی بعدی شما را 100٪ کاهش داده علاوه بر آن خصوصیت Critical آنرا 25٪ افزایش می دهد. ( اگر این جادو خصوصیت Critical داشته باشد. )

9- (Meditation (0/3

این تلنت به شما این اجازه را می دهد تا در کل 30٪ بازیابی مانا ( Mana Regeneration )ی شما در زمان Casting ادامه یابد. ( در زمان Casting، بازیابی مانای شما از سرعت کمتری برخوردار است. )

10- (Improved Inner Fire (0/3

این تلنت در کل 30٪ زره ( Armor ) بخشیده شده توسط جادوی Inner Fire شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Mental Agility (0/5

این تلنت در کل 10٪ بهای مانای تمام جادوهای آنی ( Instant Cast ) شما را کاهش می دهد.

12- (Improved Mana Burn (0/2

این تلنت در کل 1 ثانیه زمان Casting جادوی Mana Burn شما را کاهش می دهد.

13- (Mental Strength (0/5

این تلنت در کل 10٪ حداکثر ظرفیت مانای شما را افزایش می دهد.

14- (Divine Spirit (0/1

این تلنت به شما جادوی Divine Spirit را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی 1 این جادو خصوصیت Spirit هدف را 17 تا اضافه می کند.

15- (Improved Divine Spirit (0/2

این تلنت در کل 10٪ از Spirit نهایی هدف را به Spell Damage and Healing او اضافه می کند هنگامی که یکی از جادوهای Divine Spirit یا Prayer of Spirit شما بر روی وی اضافه شود.

16- (Focused Power (0/2

این تلنت در نهایت 4٪ شانس ضربه ( Hit )ی جادوهای Smite, Mind Blast & Mass Dispel شما را افزایش می دهد. علاوه بر آن زمان Casting جادوی Mass Dispel شما را در نهایت 1 ثانیه کاهش می دهد.

17- (Force of will (0/5

این تلنت در کل 5٪ به Spell Damage و 5٪ به Critical Chance جادوهای حمله ( Offensive ) شما اضافه می کند.

18- (Focused Will (0/3

با گرفتن این تلنت هرگاه شما مورد حمله ای از نوع Critical قرار گیرید، خصوصیت Focused Will به شما اضافه می شود. این خصوصیت در کل تمام خسارات ( Damage ) وارده به شما را 5٪ کاهش و تاثیر جادوهای شفا دهنده ( Healing Spells ) را بر روی شما 10٪ افزایش می دهد. این خصوصیت 3 بار بر روی هم انباشته ( Stack Up ) می شود.

19- (Power Infusion (0/1

این تلنت به شما جادوی Power Infusion را آموزش می دهد. این جادو 20٪ سرعت Cast جادوهای هدف را افزایش و 20٪ بهای مانای جادوهای او را به مدت 15 ثانیه کاهش می دهد.

20- (Reflective Shield (0/5

این تلنت در کل 50٪ خسارت ( Damage ) جذب شده ( Absorbed ) توسط جادوی Power Word: Shield را به خسارت دهنده باز می گرداند.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Enlightenment (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان نهایی خصوصیات Stamina, Intellect & Spirit شما را افزایش می دهد.

22- (Pain Suppression (0/1

این تلنت به شما جادوی Pain Suppression را آموزش می دهد. این جادو به صورت یک سپر ( Shield ) بر روی هدف افتاده و 5٪ ترس ایجاد شده توسط وی و 40٪ تمامی خسارات ( Damages ) وارده به وی را کاهش داده علاوه بر این 65٪ شانس مقاومت ( Resistance ) در مقابل مکانیزم های برطرف سازی ( Dispel Mechanics ) را افزایش می دهد. این سپر حداکثر 8 ثانیه بر روی هدف باقی می ماند .

Talent Preist Shadow
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Shadow ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Spirit Tap (0/5

با گرفتن این تلنت در نهایت 100٪ شانس دارید تا بعد از کشتن واحدی که به شما افتخار ( Honor ) یا تجربه ( Experience ) می دهد، خصوصیت Spirit Tap بگیرید. این خصوصیت، Spirit شما را 100٪ و سرعت بازیابی مانا ( Mana Regeneration )ی شما هنگام Casting به 50٪ افزایش می دهد. این خصوصیت به مدت 15 ثانیه باقی خواهد ماند.

2- (Black Out (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ به شما شانس می دهد تا هرگاه خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) وارد کردید، به مدت 3 ثانیه هدف را گیج ( Stun ) کنید.

3- (Shadow Affinity (0/3

این تلنت در نهایت 25٪ ترس ( Threat ) ایجا شده توسط جادو ( Spell )های برگنشان ( Tab ) تاریکی ( Shadow ) شما را کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

4- (Improved Shadow Word: Pain (0/2

این تلنت در نهایت 6 ثانیه دوره ی جادوی Shadow Word: Pain شما را افزایش می دهد.

5- (Shadow Focus (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس هدف ( Target ) شما برای مقاومت ( Resist ) کردن در مقابل جادوهای تاریکی ( Shadow Spells ) شما را کاهش می دهد.

6- (Improved Psychic Scream (0/2

این تلنت در نهایت 4 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Psychic Scream شما را کاهش می دهد.

7- (Improved Mind Blast (0/5

این تلنت در نهایت 2.5 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Mind Blast شما را کاهش می دهد.

8- (Mind Flay (0/1

این تلنت به شما جادوی Mind Flay را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، 75 خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) در عرض 3 ثانیه به هدف وارد کرده و علاوه بر آن در این مدت 50٪ سرعت حرکت وی را کاهش می دهد.

9- (Improved Fade (0/2

این تلنت در نهایت 6 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Fade شما را کاهش می دهد.

10- (Shadow Reach (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ برد جادوهای حمله ای تاریک ( Shadow ) شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Shadow Weaving (0/5

این تلنت در نهایت 100% شانس شما را برای آسیب پذیر ( Vulnerable ) کردن هدف در مقابل جادوهای تاریکی ( Shadow Spells )ی شما، افزایش می دهد. آسیب پذیری به این معنی ست که هدف، 2٪ بیشتر از جادوهای تاریکی ( Shadow Spells ) شما آسیب ( Damage ) می بیند. این آسیب پذیری حداکثر تا 5 بار بر روی هر هدف انباشته شده و تنها 15 ثانیه باقی خواهد ماند.

12- (Silence (0/1

این تلنت به شما جادوی Silence را آموزش می دهد. این جادو هدف را به مدت 5 ثانیه آرام ( Silence ) کرده و باعث می شود تا وی نتواند جادویی به کار ببرد.

13- (Vampiric Embrace (0/1

این تلنت به شما جادوی Vampiric Embrace را آموزش می دهد. این جادو بر روی دشمن استفاده شده و باعث می شود به مدت 1 دقیقه تمام اعضای پارتی شما 15٪ از خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) وارده توسط شما به همان هدف را شفا ( Heal ) یابند.

14- (Improved Vampiric Embrace (0/2

این تلنت در نهایت، 15٪ ذکر شده در تعریف جادوی Vampiric Embrace را به 25٪ افزایش می دهد.

15- (Focused Mind (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ بهای مانا ( Mana Cost ) مربوط به جادوهای Mind Blast, Mind Flay & Mind Control شما را کاهش می دهد.

16- (Shadow Resistance (0/2

این تلنت در نهایت شانس اینکه شما به صورت Critical توسط هر جادویی ضربه ( Hit ) بخورید را 4٪ کاهش می دهد.

17- (Darkness (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ Shadow Spell Damage شما را افزایش می دهد.

18- (ShadowForm(0/1

این تلنت به شما جادوی ShadowForm را آموزش می دهد. این جادو به صورت یک قالب ( Form ) استفاده شده و هنگامی که شما در این قالب هستید، Shadow Damage شما را 15٪ افزایش و تمام خسارات فیزیکی ( Physical Damages ) وارده به شما را 15٪ کاهش میدهد. اما در این قالب نمی توانید جادوهای برگنشان مقدس ( Holy ) خود را استفاده کنید.

19- (Shadow Power (0/5

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Critical Strike مربوط به جادوهای Mind Blast و Shadow Word: Death شما را افزایش می دهد.

20- (Misery (0/5

این تلنت در نهایت باعث می شود تا جادوهای Shadow Word: Pain, Mind Flay & Vampiric Touch شما، 5٪ بیشتر خسارت ( Damage ) به هدف وارد کنند.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Vampiric Touch (0/1

این تلنت به شما جادوی Vampiric Touch را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، در عرض 15 ثانیه، 450 خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) به هدف وارد کرده و علاوه بر آن باعث می شود تا تمام اعضای پارتی شما 5٪ خسارت تاریکی وارده توسط شما به هدف در مدت مذکور، مانا دریافت کنند.

Talnet Priset Holy
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Holy ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید

1- (Healing Focus (0/2

این تلنت در کل شانس اجتناب کردن ( Avoid ) از وقفه ( Interruption ) در Casting تمام جادوهای شفا بخش ( Healing Spell ) هنگام دریافت خسارت ( Damage ) را 70٪ افزایش می دهد.

2- (Improved Renew (0/3

این تلنت در نهایت میزان شفا ( Heal )ی داده شده توسط جادوی Renew شما را 15٪ افزایش می دهد.

3- (Holy Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ خصوصیت Critical Chance مربوط به جادوهای برگنشان ( Tab ) مقدس ( Holy ) شما را افزایش می دهد.

4- (Spell Warding (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ خسارت ( Damage ) وارد شده به شما توسط تمامی جادوها ( Spells ) را کاهش می دهد.

5- (Divine Fury(0/5

این تلنت در نهایت 0.5 ثانیه زمان Casting جادوهای Smite, Holy Fire, Heal & Greater Heal شما را کاهش می دهد.

6- (Holy Nova (0/1

این تلنت به شما جادوی Holy Nova را آموزش می دهد. این جادو باعث ایجاد یک انفجار مقدس در اطراف جادوگر شده که درجه ( Rank )ی یک آن، 34-29 خسارت مقدس ( Holy Damage ) به دشمنان و 63-54 شفا ( Heal ) به اعضای پارتی شما می دهد. برد این جادو 10 یارد ( Yard ) بوده و ترس ( Threat )ی در دشمنان ایجاد نمی کند. ( عددهای مطرح شده، اعداد پایه هستند و این اعداد بسته به Bonus Damage و Bonus Healing شما، افزایش می یابند. )

7- (Blessed Recovery (0/3

بعد از مورد حجوم قرار گرفتن توسط یک حمله ی نزدیکبرد ( melee ) یا دوربرد ( Range ) به صورت Critical، در نهایت 25٪ خسارت ( Damage ) وارد شده در طول 6 ثانیه بازشفا ( Heal ) می شود.

8- (Inspiration (0/2

این تلنت باعث می شود تا در نهایت 25٪ زره ( Armor ) هدف به مدت 15 ثانیه افزایش یابد هنگامی که توسط یکی از جادوهای Flash Heal, Heal, Greater Heal, Binding Heal, Prayer of Healing & Circle of Healing به صورت Critical توسط شما شفا ( Heal ) یابد.

9- (Holy Reach (0/2

این تلنت در کل 20٪ برد جادوهای Smite, Holy Fire, Prayer of Healing, Holy Nova & Circle of Healing شما را افزایش می دهد.

10- (Improved Healing (0/3

این تلنت در نهایت بهای مانا ( Mana Cost )ی جادوهای Lesser Heal, Heal & Greater Heal شما را به میزان 15٪ کاهش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Searing Light (0/2

در نهایت 10٪ خسارت ( Damage ) وارد شده توسط جادوهای Smite و Holy Fire شما را افزایش می دهد.

12- (Healing Prayers (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ بهای مانا ( Mana Cost )ی جادوهای Prayer of Healing و Prayer of Mending شما را کاهش می دهد.

13- (Spirit of Redemption (0/1

این تلنت 5٪ میزان نهایی Spirit شما را افزایش می دهد. علاوه بر این جادوگر بعد از مرگ به مدت 15 ثانیه به حالت Spirit of Redemption می رود. در این حالت جادوگر می تواند بدون محدودیت مانا، تمام جادوهای شفا بخش ( Healing Spells ) خود را به کار گیرد. هنگامی که این حالت اتمام یافت، جادوگر خواهد مرد. در ضمن در حالت Spirit of Redemption، جادوگر نه می تواند تکان بخورد نه خسارت ( Damage ) وارد کند و نه مورد خسارت و یا انتخاب شدن توسط هر جادو یا خصوصیت دیگر بازیکنان قرار گیرد.

14- (Spiritual Guidance (0/5

این تلنت در کل 25٪ از میزان نهایی خصوصیت Spirit شما را به Spell Damage and Healing شما اضافه می کند.

15- (Surge of light (0/2

با گرفتن این تلنت، بعد از اینکه یکی از جادوهای شما Critical شد، در نهایت 50٪ شانس دارید تا جادوی Smite بعدی شما به صورت آنی ( Instant Cast ) و بدون بهای مانا ( No Mana Cost ) بوده ولی فاقد خصوصیت Critical باشد. این وضعیت تنها به مدت 10 ثانیه منتظر جادوی Smite خواهد ماند.

16- (Spiritual Healing (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ میزان شفا ( Heal )ی انجام شده توسط جادوهای شفا بخش ( Healing Spells ) شما را افزایش می دهد.

17- (Holy Concentration (0/3

در نهایت به شما 6٪ شانس می دهد تا بعد از انجام یکی از جادوهای Flash Heal, Binding Heal or Greater Heal، به حالت Clear Casting وارد شوید. در این حالت بهای مانای جادوی Flash Heal or Binding Heal or Greater Heal بعدی شما 100٪ کاهش می یابد.

18- (Lightwell (0/1

این تلنت به شما جادوی Lightwell را آموزش می دهد. این جادو چاهی را به وجود می آورد که اعضای پارتی و Raid شما می توانند با کلیک کردن بر روی آن، در عرض 6 ثانیه، 801 شفا ( Heal ) شوند اما هر خسارت ( Damage ) وارده، خصوصیت را از کار می اندازد. چاه حداکثر به مدت 3 دقیقه یا 5 شارژ باقی می ماند.

19- (Blessed Resilience(0/3

این تلنت در نهایت 60٪ شانس دارد تا هنگامی که به صورت Critical ضربه ( Hit ) می خورید فعال شود. فعال شدن این تلنت باعث می شود تا در 6 ثانیه ی بعدی شانس ضربه ( Hit ) خوردن شما به صورت Critical، به میزان 100٪ کاهش یابد.

20- (Empowered Healing (0/5

این تلنت باعث می شود تا جادوی Greater Heal شما در نهایت 20٪ و جادوهای Flash Heal و Binding Heal شما در نهایت 10٪ بیشتر از اثرات Bonus Healing شما متاثر شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Circle of Healing (0/1

این تلنت جادوی Circle of Healing را به شما آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو یک هدف هم پیمان ( Friendly Target ) و تمام اعضای پارتی آن هدف هم پیمان که در برد 15 یارد ( Yard )ی آن هدف قرار دارند را به میزان 334-304، شفا ( Heal ) می دهد

Talnet Warlock
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Shadow ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Spirit Tap (0/5

با گرفتن این تلنت در نهایت 100٪ شانس دارید تا بعد از کشتن واحدی که به شما افتخار ( Honor ) یا تجربه ( Experience ) می دهد، خصوصیت Spirit Tap بگیرید. این خصوصیت، Spirit شما را 100٪ و سرعت بازیابی مانا ( Mana Regeneration )ی شما هنگام Casting به 50٪ افزایش می دهد. این خصوصیت به مدت 15 ثانیه باقی خواهد ماند.

2- (Black Out (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ به شما شانس می دهد تا هرگاه خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) وارد کردید، به مدت 3 ثانیه هدف را گیج ( Stun ) کنید.

3- (Shadow Affinity (0/3

این تلنت در نهایت 25٪ ترس ( Threat ) ایجا شده توسط جادو ( Spell )های برگنشان ( Tab ) تاریکی ( Shadow ) شما را کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

4- (Improved Shadow Word: Pain (0/2

این تلنت در نهایت 6 ثانیه دوره ی جادوی Shadow Word: Pain شما را افزایش می دهد.

5- (Shadow Focus (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس هدف ( Target ) شما برای مقاومت ( Resist ) کردن در مقابل جادوهای تاریکی ( Shadow Spells ) شما را کاهش می دهد.

6- (Improved Psychic Scream (0/2

این تلنت در نهایت 4 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Psychic Scream شما را کاهش می دهد.

7- (Improved Mind Blast (0/5

این تلنت در نهایت 2.5 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Mind Blast شما را کاهش می دهد.

8- (Mind Flay (0/1

این تلنت به شما جادوی Mind Flay را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، 75 خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) در عرض 3 ثانیه به هدف وارد کرده و علاوه بر آن در این مدت 50٪ سرعت حرکت وی را کاهش می دهد.

9- (Improved Fade (0/2

این تلنت در نهایت 6 ثانیه خط یخ ( Cool Down ) جادوی Fade شما را کاهش می دهد.

10- (Shadow Reach (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ برد جادوهای حمله ای تاریک ( Shadow ) شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Shadow Weaving (0/5

این تلنت در نهایت 100% شانس شما را برای آسیب پذیر ( Vulnerable ) کردن هدف در مقابل جادوهای تاریکی ( Shadow Spells )ی شما، افزایش می دهد. آسیب پذیری به این معنی ست که هدف، 2٪ بیشتر از جادوهای تاریکی ( Shadow Spells ) شما آسیب ( Damage ) می بیند. این آسیب پذیری حداکثر تا 5 بار بر روی هر هدف انباشته شده و تنها 15 ثانیه باقی خواهد ماند.

12- (Silence (0/1

این تلنت به شما جادوی Silence را آموزش می دهد. این جادو هدف را به مدت 5 ثانیه آرام ( Silence ) کرده و باعث می شود تا وی نتواند جادویی به کار ببرد.

13- (Vampiric Embrace (0/1

این تلنت به شما جادوی Vampiric Embrace را آموزش می دهد. این جادو بر روی دشمن استفاده شده و باعث می شود به مدت 1 دقیقه تمام اعضای پارتی شما 15٪ از خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) وارده توسط شما به همان هدف را شفا ( Heal ) یابند.

14- (Improved Vampiric Embrace (0/2

این تلنت در نهایت، 15٪ ذکر شده در تعریف جادوی Vampiric Embrace را به 25٪ افزایش می دهد.

15- (Focused Mind (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ بهای مانا ( Mana Cost ) مربوط به جادوهای Mind Blast, Mind Flay & Mind Control شما را کاهش می دهد.

16- (Shadow Resistance (0/2

این تلنت در نهایت شانس اینکه شما به صورت Critical توسط هر جادویی ضربه ( Hit ) بخورید را 4٪ کاهش می دهد.

17- (Darkness (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ Shadow Spell Damage شما را افزایش می دهد.

18- (ShadowForm(0/1

این تلنت به شما جادوی ShadowForm را آموزش می دهد. این جادو به صورت یک قالب ( Form ) استفاده شده و هنگامی که شما در این قالب هستید، Shadow Damage شما را 15٪ افزایش و تمام خسارات فیزیکی ( Physical Damages ) وارده به شما را 15٪ کاهش میدهد. اما در این قالب نمی توانید جادوهای برگنشان مقدس ( Holy ) خود را استفاده کنید.

19- (Shadow Power (0/5

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Critical Strike مربوط به جادوهای Mind Blast و Shadow Word: Death شما را افزایش می دهد.

20- (Misery (0/5

این تلنت در نهایت باعث می شود تا جادوهای Shadow Word: Pain, Mind Flay & Vampiric Touch شما، 5٪ بیشتر خسارت ( Damage ) به هدف وارد کنند.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Vampiric Touch (0/1

این تلنت به شما جادوی Vampiric Touch را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، در عرض 15 ثانیه، 450 خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) به هدف وارد کرده و علاوه بر آن باعث می شود تا تمام اعضای پارتی شما 5٪ خسارت تاریکی وارده توسط شما به هدف در مدت مذکور، مانا دریافت کنند.

Talent Warlock
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Demonology ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved HealthStone (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ میزان جان ( Health ) بازگشت یافته توسط HealthStone شما را، افزایش می دهد.

2- (Improved IMP (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ تاثیر جادوهای Frost Bolt و Fire Shield مربوط به، IMP، حیوان دست آموز ( Pet ) شما و همچنین تاثیر جادوی Blood Pact شما را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ی در اعداد ارائه شده در تعریف این جادوهاست. )

3- (Demonic Embrace (0/5

این تلنت در نهایت 15٪ میزان خصوصیت Stamina ی شما را افزایش می دهد اما در نهایت 5٪ نیز از میزان خصوصیت Spirit شما، کم می کند.

4- (Improved Health Funnel (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ میزان جان ( Health ) انتقال یافته توسط جادوی Health Funnel را افزایش داده همچنین میزان جان کاسته شده را در نهایت 20٪ کاهش می دهد.

5- (Improved VoidWalker (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ میزان تاثیرات جادوهای Torment, Consume Shadows, Sacrifice and Suffering مربوط به حیوان دست آموز VoidWalker شما، را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ی در اعداد ارائه شده در تعریف این جادوهاست. )

6- (Fel Intellect (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Intellect حیوانهای دست آموز IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما را افزایش می دهد. همچنین میزان نهایی ظرفیت مانای شما را در نهایت 3٪ افزایش می دهد.

7- (Improved Succubus (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ تاثیرات جادوهای Lash of Pain و Soothing Kiss و همچنین دوره ی زمانی جادوهای Seduction و Lesser Invisibility مربوط به حیوان دست آموز Succubus شما را افزایش می دهد.

8- (Fel Domination (0/1

این تلنت به شما جادوی Fel Domination را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو را فعال کنید، زمان Casing یکی از جادوهای احضار حیوان دست آموز بعدی شما، 5.5 ثانیه و همچنین بهای مانا ( Manaa Cost )ی آن 50٪ کاهش خواهد یافت. ( منظور از حیوان دست آموز، IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard هستند. )

9- (Fel Stamina (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Stamina حیوانهای دست آموز IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما را افزایش می دهد. همچنین میزان نهایی ظرفیت جان شما را در نهایت 3٪ افزایش می دهد.

10- (Demonic Aegis (0/3

این تلنت در نهایت 30٪ میزان تاثیرگذاری جادوهای Demon Armor و Fel Armor شما را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 30٪ در اعداد مطرح شده در تعریف این جادوهاست. )
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Master Summoner (0/2

این تلنت زمان Casing جادوهای احضار حیوان دست آموز شما را، در نهایت 4 ثانیه و همچنین بهای مانا ( Manaa Cost )ی آنها را در نهایت 40٪ کاهش خواهد داد. ( منظور از حیوان دست آموز، IMP, VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard هستند. )

12- (Unholy Power (0/5

این تلنت در نهایت 20٪ میزان خسارت وارد شده توسط حمله های نزدیکبرد ( Melee ) مربوط به حیوانات دست آموز VoidWalker, Succubus, FelHunter and FelGuard شما و همچنین میزان خسارت وارد شده توسط FireBolt مربوط به حیوان دست آموز IMP شما را افزایش می دهد.

13- (Improved Enslave Demon (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ میزان جزای خصوصیات Attack Speed و Casting Speed مطرح شده در تعریف جادوی Enslave Demon شما و همچنین شانس مقاومت کامل ( Fully Resist ) هیولاها در مقابل این جادو را در نهایت 10٪ کاهش می دهد.

14- (Demonic Sacrifice (0/1

این تلنت به شما جادوی Demonic Sacrifice را آموزش می دهد. این جادو هنگامی که فعال می شود باعث جان فشانی حیوان دست آموز شما شده و یک خصوصیت به مدت 30 دقیقه به شما می دهد. خصوصیت اهدایی با احضار هر حیوان دست آموز دیگری، از بین خواهد رفت. خصوصیات اهدایی بسته به حیوان دست آموز شما متفاوت می باشد؛
- IMP : افزایش خصوصیت Fire Damage به میزان 15٪.
- VoidWalker : بازگردانی 2٪ از میزان نهایی جان، هر 4 ثانیه یکبار.
- Succubus : افزایش خصوصیت Shadow Damage به میزان 15٪.
- FelHunter : بازگردانی 3٪ از میزان نهایی مانا، هر 4 ثانیه یکبار.
- FelGuard : افزایش خصوصیت Shadow Damage به میزان 10٪ و بازگردانی 2٪ از میزان نهایی مانا، هر 4 ثانیه یکبار.

15- (Master Conjuror (0/2

این تلنت در نهایت 30٪ میزان خصوصیت Bonus Fire Damage مربوط به FireStone و تاثیرات آن و همچنین میزان خصوصیت Spell Critical Strike Rating Bonus مربوط به SpellStone شما را در نهایت 30٪ افزایش می دهد.

16- (Mana Feed (0/3

این تلنت در نهایت 100٪ از میزان مانایی که توسط جادوهای Drain Mana و یا Life Tap دریافت می کنید را به حیوان دست آموز شما نیز می بخشد.

17- (Master Demonologist (0/5

این تلنت باعث می شود تا زمانی که یکی از حیوانات دست آموز خائن ( Warlock ) فعال است، خصوصیتی هم به وی و هم به حیوان دست آموزش بخشیده شود. خصوصیات اهدایی بسته به حیوان دست آموز شما متفاوت می باشد؛
- IMP : کاهش در نهایت 20٪ی ترس ( Threat ) ایجاد شده. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )
- VoidWalker : کاهش در نهایت 10٪ی میزان خسارت فیزیکی ( Physical Damage ) وارد شده به شما. ( شما و حیوان دست آموز )
- Succubus : افزایش در نهایت 10٪ی تمام خسارات وارد شده توسط شما. ( شما و حیوان دست آموز )
- FelHunter : افزایش در نهایت 1 واحدی تمام مقاومتها ( All Resistances ) به ازای هر مرحله. ( در نهایت 70 واحد. )
- FelGuard : افزایش در نهایت 5٪ی تمام خسارات وارد شده توسط شما و همچنین افزایش در نهایت 0.5 واحدی تمام مقاومتها به ازای هر مرحله. ( در نهایت 35 واحد. )

18- (Demonic Resilience (0/3

این تلنت در نهایت 3٪ شانس ضربه ( Hit ) خوردن شما توسط حمله های نزدیکبرد ( Melee ) و جادوها و همچنین در نهایت 15٪ میزان تمام خسارات وارده به حیوان دست آموز شما را کاهش می دهد.

19- (Soul Link (0/1

این تلنت به شما جادوی Soul Link را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو فعال می شود 20٪ تمام خسارات وارده به خائن ( Warlock ) به حیوان دست آموز و یا هیولای اسیر شده منتقل می شود. این خسارت انتقال یافته قابل جلوگیری کردن نخواهد بود. بعلاوه هم خائن و هم حیوان دست آموزش 5٪ بیشتر خسارت خواهند دید. این وضعیت تا زمانی که حیوان دست آموز فعال و در حال فرمان پذیری است، باقی خواهد ماند.

20- (Demonic Knowledge (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ از جمع خصوصیات Intellect و Stamina ی مربوط به حیوان دست آموز فعلی شما را به خصوصیت Spell Damage شما، اضافه می کند.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Demonic Tactics (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به حمله های نزدیکبرد ( Melee ) و جادوهای مربوط به شما و حیوان دست آموز فعلی شما را افزایش می دهد.

22- (Summon FelGuard (0/1

این تلنت به شما جادوی Summon FelGuard را آموزش می دهد. این جادو یک FelGuard تحت فرمان خائن ( Warlock ) احضار خواهد کرد


 
Talnet Warlock
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Affliction ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Suppression (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس دشمنان برای مقاومت کامل ( Fully Resist ) در مقابل جادوهای برگنشان رنج آور ( Affliction Tab ) شما را، کاهش می دهد.

2- (Improved Corruption (0/5

این تلنت در نهایت 2 ثانیه زمان Casting مربوط به جادوی Corruption شما را کاهش می دهد.

3- (Improved Curse of Weakness (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ اثر جادوی Curse of Weakness شما را افزایش می دهد. ( منظور افزایش 20٪ی در اعداد ارائه شده در تعریف این جادوست. )

4- (Improved Drain Soul (0/2

این تلنت در نهایت 15٪ میزان نهایی ظرفیت مانای شما را باز خواهد گرداند، هنگامی که بر روی یک هدف از جادوی Drain Soul خود استفاده می کنید و آن هدف توسط شما کشته شود. به علاوه این تلنت در نهایت 20٪ میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط جادوهای برگنشان Affliction شما را کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

5- (Improved Life Tap (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ میزان مانای بازگشته توسط جادوی Life Tap شما را افزایش می دهد.

6- (Soul Siphon (0/2

این تلنت در نهایت 4٪ میزان جان ( Health ) کشیده شده توسط جادوی Drain Life شما را به ازای هر اثر رنج آور ( Affliction Effect ) بر روی هدف تا سقف 60٪ افزایش می دهد.

7- (Improved Curse of Agony (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ میزان خسارت ( Damage ) وارده توسط جادوی Curse of Agony شما را افزایش می دهد.

8- (Fel Concentration (0/5

این تلنت در نهایت 70٪ به شما شانس می دهد تا از وقفه ( Interruption )های ایجاد شده هنگام دریافت خسارت در حال Casting جادوهای Drain Life, Drain Mana or Drain Soul، اجتناب ( Avoid ) کنید.

9- (Amplify Curse (0/1

این تلنت به شما جادوی Amplify Curse را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو را فعال می کنید، تاثیر یکی از جادوهای Curse of Doom یا Curse of Agony بعدی شما را 50٪ و یا تاثیر جادوی Curse of Exhaustion بعدی شما را 20٪ افزایش می دهد. این افزایش دهی، 30 ثانیه برای جادوهای ذکر شده، منتظر خواهد ماند.

10- (Grim Reach (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ برد جادوهای برگنشان Affliction شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Nightfall (0/2

این تلنت در نهایت 4٪ به جادوهای Corruption و Drain Life شما شانس می دهد تا هرگاه خسارت ( Damage )ای به هدف وارد کرد، شما را وارد وضعیت Shadow Transe کند. در این وضعیت زمان Casting مربوط به جادوی Shadow Bolt بعدی شما، 100٪ کاهش میابد.

12- (Empowered Corruption (0/3

این تلنت باعث می شود تا جادوی Corruption شما در نهایت 36٪ بیشتر از خصوصیت Bonus Damage شما متاثر شود.

13- (Shadow Embrace (0/5

با گرفتن این تلنت جادوهای Corruption, Curse of Agony, Siphon Life and Seed of Corruption شما باعث می شوند تا هدف اثر Shadow Embrace را نیز متحمل شود که در نهایت 5٪ میزان خسارت فیزیکی ( Physical Damage ) وارده توسط وی را کاهش خواهد داد.

14- (Siphon Life (0/1

این تلنت به شما جادوی Siphon Life را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث انتقال 15 واحد جان ( Health ) هر 3 ثانیه یکبار، از هدف به جادوگر می شود.

15- (Curse of Exhaustion (0/1

این تلنت به شما جادوی Curse of Exhaustion را آموزش می دهد. این جادو باعث می شود تا سرعت حرکت هدف تا 30٪ کاهش یابد. نکته ی قابل ذکر این است که تنها یک جادو از نوع Curse به ازای هر خائن ( Warlock ) بر روی هر هدف فعال خواهد شد.

16- (Shadow Mastery (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ میزان خسارت وارده یا میزان جان ( Health ) مکیده ( Drain ) شده توسط جادوهای تاریکی ( Shadow Spells ) شما را افزایش می دهد.

17- (Contagion (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ میزان خسارت وارد شده توسط جادوهای Curse of Agony, Corruption and Seed of Corruption شما را افزایش داده بعلاوه در نهایت 30٪ شانس برطرف ( Dispel ) شدن جادوهای برگنشان Affliction شما را کاهش می دهد.

18- (Dark Pact (0/1

این تلنت به شما جادوی Dark Pact را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث می شود تا 305 واحد مانا از حیوان دست آموز ( Pet ) شما به شما منتقل شود.

19- (Improved Howl of Terror (0/2

این تلنت در نهایت 1.5 ثانیه زمان Casting جادوی Howl of Terror شما را کاهش می دهد.

20- (Malediction (0/3

این تلنت در نهایت 3٪ میزان خسارت هدیه ( Bonus Damage ) مربوط به جادوهای Curse of Shadows و Curse of Elements شما را افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Unstable Affliction (0/1

این تلنت به شما جادوی Unstable Affliction را آموزش می دهد. این جادو باعث می شود تا به کمک نیروی تاریکی هدف به آرامی نابود شود، باعث وارد کردن 660 (x) خسارت تاریکی ( Shadow Damage ) در عرض 18 ثانیه به هدف شده بعلاوه اگر این جادو برطرف ( Dispel ) شود باعث وارد کردن 990 (x) خسارت تاریکی به برطرف کننده و آرام ( Silence ) کردن وی به مدت 5 ثانیه می شود.
( اعداد علامت زده شده به صورت (x) مربوط به درجه ی یک این جادو می باشند. )
 
Talent Rouge
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Assassination ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved Eviscerate (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خسارت وارده توسط توانایی ( Ability ) با نام Eviscerate شما را افزایش می دهد.

2- (Remorseless Attacks (0/2

با گرفتن این تلنت، بعد از کشتن واحدی که به شما افتخار ( Honor ) یا تجربه ( Experience ) می دهد، در نهایت 40٪ خصوصیت Critical Strike مربوط به یکی از توانایی های Sinister Strike, Backstab, Mutilate, HemorrHage, Ambush or Ghost Strike بعدی شما افزایش خواهد یافت. این خصوصیت به مدت 20 ثانیه باقی خواهد ماند.

3- (Malice (0/5

این تلنت در نهایت خصوصیت Critical Strike Chance شما را 5٪ افزایش می دهد.

4- (Ruthlessness (0/3

این تلنت در نهایت به حرکات پایان دهنده ( Finishing Moves ) شما 60٪ شانس می دهد تا یک Combo Point روی هدف اضافه کند. ( منظور از Finishing Moves، توانایی های Eviscerate, Envenom, Slice and Dice, Expose Armor, Rupture & Kidney Shot است. اما این تلنت علاوه بر این ها بر روی توانایی Deadly Throwهم تاثیر می گذارد. )

5- (Murder (0/2

این تلنت در نهایت 2٪ خسارت ( Damage ) وارده به هدفهایی از نوع Humanoid, Giant, Beast & Dragonkin را افزایش می دهد.

6- (Improved Backstab (0/3

این تلنت در نهایت خصوصیت Critical Chance مربوط به توانایی ( Ability ) با نام Backstab شما را 30٪ افزایش می دهد.

7- (Relentless Strike (0/1

این تلنت باعث می شود تا حرکات تمام کننده ( Finishing Moves )ی شما در ازای هر Combo Point به میزان 20٪ شانس داشته باشند تا 25 واحد انرژی ( Energy ) شما را برگردانند. ( منظور از Finishing Moves، توانایی های Eviscerate, Envenom, Slice and Dice, Expose Armor, Rupture & Kidney Shot است. )

8- (Improved Expose Armor (0/2

این تلنت باعث می شود تا در نهایت 50٪ به میزان کاهش زره ( Armor ) توسط توانایی Expose Armor شما، افزایش یابد. ( 50٪ بیشتر، کاهش خواهد داد. )

9- (Lethality (0/5

این تلنت در نهایت 30٪ میزان خصوصیت خسارت هدیه ی حالت Critical ( یا Critical Strike Bonus Damage ) مربوط به توانایی های Sinister Strike, Gouge, Backstab, Ghostly Strike, Mutilate, Shiv & HemorrHage شما را افزایش دهد.

10- (Vile Poisons (0/5

این تلنت در نهایت 20٪ خسارت ( Damage ) وارد شده توسط سم ها ( Poisons ) و توانایی Envenom شما را افزایش می دهد. بعلاوه به سم های شما در نهایت 40٪ شانس بیشتر برای مقاومت ( Resist ) در مقابل عملیات برطرف سازی ( Dispel Effects ) می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Improved Poisons (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس سمی کردن دشمن را افزایش می دهد.

12- (Fleet Footed (0/2

این تلنت شانس شما برای مقاومت ( Resist ) در مقابل تاثیرات کاهش سرعت ( Movement Impairing Effects ) را در نهایت 10٪ و سرعت حرکت شما را در نهایت 15٪ افزایش می دهد. این افزایش سرعت با دیگر تاثیرات افزایش سرعت انباشته ( Stacked ) نخواهد شد.

13- (Cold Blood (0/1

این تلنت به شما توانایی Cold Blood را آموزش می دهد. این توانایی هنگامی که فعال می شود، خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به توانایی حمله ای ( Offensive Ability ) بعدی شما را 100٪ افزایش خواهد داد.

14- (Improved Kidney Shot (0/3

هنگامی که توانایی Kidney Shot خود را استفاده کنید، این تلنت باعث می شود تا هدف در نهایت 9٪ بیشتر از تمامی منابع خسارت ( Damage ) ببیند. ( منظور از کلمه ی « تمام منابع »، تمامی فعل و انفعالاتی است که در نهایت باعث وارد کردن خسارت به هدف می شود. )

15- (Quick Recovery (0/2

این تلنت باعث می شود تا در نهایت 20٪ تمام تاثیرات شفا دهی ( Healing Effects ) بر روی شما افزایش یابد. علاوه بر این تمام حرکات تمام کننده ( Finishing Moves )ی شما 80٪ کمتر بهای انرژی ( Energy Cost ) خواهند داشت هنگامی که در ضربه زدن ( Hit ) به هر دلیلی شکست بخورند. ( منظور از Finishing Moves، توانایی های Eviscerate, Envenom, Slice and Dice, Expose Armor, Rupture & Kidney Shot است. )

16- (Seal Fate (0/5

این تلنت باعث می شود تا تمام توانایی ( Ability )های شما که بر روی هدف Combo Point اضافه می کنند، در نهایت 100٪ شانس برای اضافه کردن یک Combo Point اضافه داشته باشند.

17- (Master Poisoner (0/2

این تلنت شانس مقاومت ( Resist ) سم ( Poison )های شما در مقابل عملیات برطرف سازی ( Dispel Effects ) را در نهایت 30٪ افزایش می دهد. علاوه بر این، شانس مقاومت در مقابل سم های شما را در نهایت 10٪ کاهش می دهد.

18- (Vigor (0/1

این تلنت سقف انرژی ( Energy ) شما را 10 واحد افزایش می دهد.

19- (Deadened Nerves (0/5

این تلنت باعث می شود تا در نهایت 5٪ تمام خسارات فیزیکی ( Physical Damages ) وارده به شما کاهش یابد.

20- (Find Weakness (0/5

با گرفتن این تلنت، حرکات تمام کننده ( Finishing Moves )ی شما باعث افزایش در نهایت 10٪ی خسارات وارده توسط تمامی توانایی های حمله ای ( Offensive Abilities ) شما به مدت 10 ثانیه خواهد شد. ( منظور از Finishing Moves، توانایی های Eviscerate, Envenom, Slice and Dice, Expose Armor, Rupture & Kidney Shot است. )
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Mutilate (0/1

این تلنت به شما توانایی Mutilate را آموزش می دهد. این توانایی به صورت آنی ( Instantly ) باعث حمله به دشمن با هر دو اسلحه شده، و دو واحد Combo Point بر روی هدف اضافه می کند. برای استفاده از این توانایی می بایست پشت سر هدف باشید و میزان خسارت وارده به شرح زیر خواهد بود :
( عددهایی که با علامت (x) مشخص شده اند مربوط به درجه ( Rank )ی یک این توانایی می باشند. )
- جمع خسارت ( Damage ) هر دو اسلحه به علاوه ی 44 (x) به ازای هر اسلحه برای تمامی اهداف.
- افزایش 50٪ کل خسارت وارد شده برای اهداف مسموم ( منظور اهدافی که توسط شما سمی ( Poison ) شده اند. )
 
Talent Rouge
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Combat ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved Gouge (0/3

این تلنت در نهایت زمان تاثیر گذاری توانایی Gouge شما را، 1.5 ثانیه افزایش می دهد.

2- (Improved Sinister Strike (0/2

این تلنت در نهایت 5 واحد میزان بهای انرژی ( Energy Cost ) توانایی Sinister Strike شما را کاهش می دهد.

3- (Lightning Reflexes (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ خصوصیت Dodge Chance شما را افزایش می دهد.

4- (Improved Slice and Dice (0/3

این تلنت دوره ( Duration )ی توانایی Slice and Dice شما را در نهایت 45٪ افزایش می دهد. ( منظور اینست که در دوره ی محاسبه شده ی نهایی با توجه به Combo Point های مصرف شده، افزایش 45٪ای ایجاد می کند. )

5- (Deflection (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ خصوصیت Parry Chance شما را افزایش می دهد.

6- (Precision (0/5

این تلنت در نهایت 5٪ شانس ضربه ( Hit ) زدن توسط اسلحه هایتان را افزایش می دهد.

7- (Endurance (0/2

این تلنت در نهایت 1.5 دقیقه خط یخ ( Cool Down ) مربوط به توانایی های Sprint و Evasion شما را کاهش می دهد.

8- (Riposte (0/1

این تلنت به شما توانایی Riposte را آموزش می دهد. این توانایی هنگامی که یک حمله ی دشمن را دفع ( Parry ) کردید به طور خودکار فعال شده و باعث وارد کردن خسارتی معادل با 150٪ از خسارت اسلحه ( Weapon Damage ) به هدف شده و او را به مدت 6 ثانیه خلع سلاح خواهد کرد.

9- (Improved Sprint (0/2

این تلنت در نهایت 100٪ شانس برای حذف تاثیرات کاهش سرعت ( Movement Impairing Effects ) از روی شما، هنگامی که توانایی Sprint خود را فعال کردید، به شما می دهد.

10- (Improved Kick (0/2

این تلنت به توانایی Kick شما در نهایت 100٪ شانس می دهد تا هدف را به مدت 2 ثانیه آرام ( Silence ) کند.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Dagger Specialization (0/5

این تلنت باعث می شود تا خصوصیت Critical Strike شما در نهایت 5٪ افزایش یابد، هنگامی که از اسلحه هایی از نوع خنجر ( Dagger ) استفاده می کنید.

12- (Dual Wield Specialization (0/5
این تلنت در نهایت 50٪ خسارت ( Damage ) وارده توسط اسلحه ی دوم ( Off Hand Weapon ) شما را افزایش می دهد.

13- (Mace Specialization (0/5

این تلنت در نهایت 10 واحد به توانایی شما را در استفاده از اسلحه هایی از نوع گرز ( Mace ) افزوده، بعلاوه به شما در نهایت 6٪ شانس می دهد تا هنگام ضربه زدن با این نوع اسلحه، به مدت 3 ثانیه هدف را گیج ( Stun ) کنید.

14- (Blade Flurry (0/1

این تلنت به شما توانایی Blade Flurry را آموزش می دهد. این توانایی خصوصیت Attack Speed شما را 20٪ افزوده و بعلاوه باعث می شود تا حمله های انجام شده توسط شما، یک دشمن نزدیک، بیشتر را مورد حمله قرار دهد. این توانایی به مدت 15 ثانیه بر روی شما باقی خواهد ماند.

15- (Sword Specialization (0/5

این تلنت به شما 5٪ شانس می دهد تا یک ضربه ی بیشتر به هدفی ثابت بزنید، هنگامی که از اسلحه ای از نوع شمشیر ( Sword ) استفاده می کنید.

16- (Fist Weapon Specialization (0/5

این تلنت خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به استفاده از اسلحه هایی از نوع مشت ( Fist Weapon ) را در نهایت 5٪ افزایش می دهد.

17- (Blade Twisting (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ شانس شما برای گیج ( Daze ) کردن دشمن، هنگامی که از یکی از توانایی های Sinister Strike, BackStab, Gouge & Shiv استفاده می کنید، افزایش می دهد.

18- (Weapon Expertise (0/2

این تلنت توانایی استفاده ی شما در اسلحه هایی از نوع Sword, Fist & Dagger را در نهایت 10 واحد افزایش می دهد. (!)

19- (Aggression (0/3

این تلنت در نهایت 6٪ به خسارت وارده توسط توانایی های Sinister Strike و Eviscerate شما می افزاید.

20- (Vitality (0/2

این تلنت میزان نهایی خصوصیت Stamina ی شما را 4٪ و میزان نهایی خصوصیت Agility شما را 2٪ افزایش می دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Adrenaline Rush (0/1

این تلنت به شما توانایی Adrenaline Rush را آموزش می دهد. این توانایی به مدت 15 ثانیه سرعت بازیابی انرژی ( Energy Regeneration ) شما را 100٪ افزایش دهد.

22- (Nerves of steel (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ شانس شما را در مقاومت ( Resist ) در مقابل گیج کردن ( Stun ) و عملیات ترساندن ( Fear Effects ) افزایش می دهد.

23- (Combat Potency (0/5

این تلنت باعث می شود تا حمله های موفقیت آمیز توسط اسلحه های دوم ( Off hand Weapons ) شما، در نهایت 20٪ شانس برای بازگردانی 15 واحد انرژی داشته باشند.

24- (Surprise Attacks (0/1

با گرفتن این تلنت، دیگر حرکات تمام کننده ( Finishing Moves )ی شما جا خالی ( Dodge ) داده نخواهند شد. علاوه بر این خسارت وارده توسط توانایی های Sinister Strike, Backstab, Shiv & Gouge، به میزان 10٪ افزایش خواهند یافت. ( منظور از Finishing Moves، توانایی های Eviscerate, Envenom, Slice and Dice, Expose Armor, Rupture & Kidney Shot است. )

 
Talent Mage
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Fire ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved Fireball (0/5

این تلنت در نهایت 0.5 ثانیه از زمان Casting مربوط به جادوی Fireball شما، کم می کند.

2- (Impact (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس به جادو ( Spell )های برگنشان ( Tab ) آتش ( Fire ) شما برای گیج ( Stun ) کردن دشمن به مدت 2 ثانیه می دهد.

3- (Ignite (0/5

این تلنت باعث می شود تا حمله هایی از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab Spells ) شما، باعث سوختن دشمن به مدت 4 ثانیه شوند. این امر در نهایت به میزان 40٪ از خصوصیت Bonus Damage شما، به هدف خسارت وارد خواهد کرد.

4- (Flame Throwing (0/2

این تلنت در نهایت 6 یارد، برد جادوهای برگنشان آتش شما را افزایش می دهد.

5- (Improved Fire Blast (0/3

این تلنت در نهایت 1.5 ثانیه از زمان خط یخ ( Cool Down ) جادوی Fire Blast شما، کم می کند.

6- (Incinerate (0/2

این تلنت در نهایت 4٪ به خصوصیت Critical Strike Chance جادوهای Fire Blast و Scorch شما اضافه می کند.

7- (Improved FlameStrike (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Critical Strike Chance جادوی FlameStrike شما را افزایش می دهد.

8- (Pyroblast (0/1

این تلنت به شما جادوی Pyroblast را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، باعث وارد کردن 195-148 خسارت آتشین ( Fire Damage ) به هدف شده، به علاوه در عرض 12 ثانیه 56 خسارت آتشین دیگر به هدف وارد خواهد کرد.

9- (Burning Soul (0/2

این تلنت در نهایت 70٪ به شما شانس می دهد تا هنگام متحمل شدن خسارت ( Damage )، عمل Casting شما با شکست روبرو نشود. بعلاوه میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما را در نهایت 10٪ کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

10- (Improved Scorch (0/3

این تلنت در نهایت 100% شانس شما را برای آسیب پذیر ( Vulnerable ) کردن هدف در مقابل جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما، افزایش می دهد. آسیب پذیری به این معنی ست که هدف، 3٪ بیشتر از جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما آسیب ( Damage ) می بیند. این آسیب پذیری حداکثر تا 5 بار بر روی هر هدف انباشته شده و تنها 30 ثانیه باقی خواهد ماند.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Improved Fire Ward (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ به جادوی Fire Ward شما، شانس می دهد تا جادوهای دشمن را برگرداند ( Do Reflect ).

12- (Master of Elements (0/3

حمله هایی از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتش و یخ ( Fire and Frost Tab ) شما باعث بازگشت در نهایت 30٪ از بهای مانای پایه ( Base Mana Cost )ی آنها خواهد شد.

13- (Playing with Fire (0/3

این تلنت باعث می شود تا تمام خسارات وارده به شما توسط جادو و تمام خسارات وارد شده توسط شما توسط جادو، در نهایت 3٪ افزایش یابد.

14- (Critical Mass (0/3

این تلنت در نهایت 6٪ به خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab Spells ) شما، اضافه می کند.

15- (Blast Wave (0/1

این تلنت به شما جادوی Blast Wave را آموزش می دهد. استفاده از این جادو باعث متصاعد شدن موجی از آتش روبروی جادوگر شده و درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث وارد کردن 192- 160 خسارت آتشین ( Fire Damage ) به تمام دشمنان روبروی جادوگر شده و به مدت 6 ثانیه آنها را گیج ( Daze ) می کند.

16- (Blazing Speed (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ به شما شانس می دهد تا هنگامی که مورد حمله ای از نوع دوربرد ( Range ) یا نزدیکبرد ( Melee ) قرار گرفتید، به مدت 8 ثانیه سرعت حرکت شما 50٪ افزایش یابد. بعلاوه تمام تاثیرات کاهش سرعت ( Movement Impairing Effects ) از روی شما برطرف خواهد شد.

17- (Fire Power (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ خسارت وارد شده توسط جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab ) شما را افزیش می دهد.

18- (Pyromaniac (0/3

این تلنت خصوصیت Critical Chance مربوط به تمام جادوهای برگنشان آتشین ( Fire Tab Spells ) شما را در نهایت 3٪ افزایش داده و همچنین بهای مانا ( Mana Cost )ی آنها را نیز در نهایت 3٪ کاهش خواهد داد.

19- (Combustion (0/1

این تلنت به شما جادوی Combustion را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو را فعال می کنید، هر خسارت آتشین وارده توسط جادوهای شما، باعث افزایش 10٪ی خصوصیت Critical Chance این جادوها خواهد شد. این وضعیت تا زمانی که 3 حمله از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتشین خود انجام دهید، باقی خواهد ماند.

20- (Molten Fury (0/2

این تلنت باعث می شود تا خسارات وارده توسط تمامی جادوهای شما به اهدافی با جان ( Health )ی زیر 20٪، در نهایت 20٪ افزایش یابد.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Empowered Fireball (0/5

این تلنت باعث می شود تا جادوی Fireball شما، در نهایت 15٪ بیشتر از خاصیت Bonus Damage شما متاثر شود.

22- (Dragon's Breath (0/1

این تلنت به شما جادوی Dragon's Breath را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث می شود تا تمام اهدافی که در جلوی جادوگر هستند، به صورت آنی ( Instant ) به میزان 422-382 خسارت آتشین ( Fire Damage ) دیده و به مدت 3 ثانیه به هم ریخته ( Disorient ) شوند. اما هر حمله ی مستقیم به هدف، او را نجات خواهد داد. استفاده ی این جادو، حمله های دیگر شما بر روی هدف را از کار خواهد انداخت.
 
 
در این پست قصد داریم تا به زبان فارسی، توضیحی مفید و مختصر در مورد تلنت های Fire ارائه کنیم.
برای استفاده از این پست، می بایست اطلاعات اولیه در مورد بازی داشته باشید.

1- (Improved Fireball (0/5

این تلنت در نهایت 0.5 ثانیه از زمان Casting مربوط به جادوی Fireball شما، کم می کند.

2- (Impact (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ شانس به جادو ( Spell )های برگنشان ( Tab ) آتش ( Fire ) شما برای گیج ( Stun ) کردن دشمن به مدت 2 ثانیه می دهد.

3- (Ignite (0/5

این تلنت باعث می شود تا حمله هایی از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab Spells ) شما، باعث سوختن دشمن به مدت 4 ثانیه شوند. این امر در نهایت به میزان 40٪ از خصوصیت Bonus Damage شما، به هدف خسارت وارد خواهد کرد.

4- (Flame Throwing (0/2

این تلنت در نهایت 6 یارد، برد جادوهای برگنشان آتش شما را افزایش می دهد.

5- (Improved Fire Blast (0/3

این تلنت در نهایت 1.5 ثانیه از زمان خط یخ ( Cool Down ) جادوی Fire Blast شما، کم می کند.

6- (Incinerate (0/2

این تلنت در نهایت 4٪ به خصوصیت Critical Strike Chance جادوهای Fire Blast و Scorch شما اضافه می کند.

7- (Improved FlameStrike (0/3

این تلنت در نهایت 15٪ خصوصیت Critical Strike Chance جادوی FlameStrike شما را افزایش می دهد.

8- (Pyroblast (0/1

این تلنت به شما جادوی Pyroblast را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو، باعث وارد کردن 195-148 خسارت آتشین ( Fire Damage ) به هدف شده، به علاوه در عرض 12 ثانیه 56 خسارت آتشین دیگر به هدف وارد خواهد کرد.

9- (Burning Soul (0/2

این تلنت در نهایت 70٪ به شما شانس می دهد تا هنگام متحمل شدن خسارت ( Damage )، عمل Casting شما با شکست روبرو نشود. بعلاوه میزان ترس ( Threat ) ایجاد شده توسط جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما را در نهایت 10٪ کاهش می دهد. ( برای اطلاعات بیشتر به این پست مراجعه کنید. )

10- (Improved Scorch (0/3

این تلنت در نهایت 100% شانس شما را برای آسیب پذیر ( Vulnerable ) کردن هدف در مقابل جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما، افزایش می دهد. آسیب پذیری به این معنی ست که هدف، 3٪ بیشتر از جادوهای آتشین ( Fire Spells ) شما آسیب ( Damage ) می بیند. این آسیب پذیری حداکثر تا 5 بار بر روی هر هدف انباشته شده و تنها 30 ثانیه باقی خواهد ماند.
--------------------------------------------------------------------------------
11- (Improved Fire Ward (0/2

این تلنت در نهایت 20٪ به جادوی Fire Ward شما، شانس می دهد تا جادوهای دشمن را برگرداند ( Do Reflect ).

12- (Master of Elements (0/3

حمله هایی از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتش و یخ ( Fire and Frost Tab ) شما باعث بازگشت در نهایت 30٪ از بهای مانای پایه ( Base Mana Cost )ی آنها خواهد شد.

13- (Playing with Fire (0/3

این تلنت باعث می شود تا تمام خسارات وارده به شما توسط جادو و تمام خسارات وارد شده توسط شما توسط جادو، در نهایت 3٪ افزایش یابد.

14- (Critical Mass (0/3

این تلنت در نهایت 6٪ به خصوصیت Critical Strike Chance مربوط به جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab Spells ) شما، اضافه می کند.

15- (Blast Wave (0/1

این تلنت به شما جادوی Blast Wave را آموزش می دهد. استفاده از این جادو باعث متصاعد شدن موجی از آتش روبروی جادوگر شده و درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث وارد کردن 192- 160 خسارت آتشین ( Fire Damage ) به تمام دشمنان روبروی جادوگر شده و به مدت 6 ثانیه آنها را گیج ( Daze ) می کند.

16- (Blazing Speed (0/2

این تلنت در نهایت 10٪ به شما شانس می دهد تا هنگامی که مورد حمله ای از نوع دوربرد ( Range ) یا نزدیکبرد ( Melee ) قرار گرفتید، به مدت 8 ثانیه سرعت حرکت شما 50٪ افزایش یابد. بعلاوه تمام تاثیرات کاهش سرعت ( Movement Impairing Effects ) از روی شما برطرف خواهد شد.

17- (Fire Power (0/5

این تلنت در نهایت 10٪ خسارت وارد شده توسط جادوهای برگنشان آتش ( Fire Tab ) شما را افزیش می دهد.

18- (Pyromaniac (0/3

این تلنت خصوصیت Critical Chance مربوط به تمام جادوهای برگنشان آتشین ( Fire Tab Spells ) شما را در نهایت 3٪ افزایش داده و همچنین بهای مانا ( Mana Cost )ی آنها را نیز در نهایت 3٪ کاهش خواهد داد.

19- (Combustion (0/1

این تلنت به شما جادوی Combustion را آموزش می دهد. هنگامی که این جادو را فعال می کنید، هر خسارت آتشین وارده توسط جادوهای شما، باعث افزایش 10٪ی خصوصیت Critical Chance این جادوها خواهد شد. این وضعیت تا زمانی که 3 حمله از نوع Critical توسط جادوهای برگنشان آتشین خود انجام دهید، باقی خواهد ماند.

20- (Molten Fury (0/2

این تلنت باعث می شود تا خسارات وارده توسط تمامی جادوهای شما به اهدافی با جان ( Health )ی زیر 20٪، در نهایت 20٪ افزایش یابد.
--------------------------------------------------------------------------------
21- (Empowered Fireball (0/5

این تلنت باعث می شود تا جادوی Fireball شما، در نهایت 15٪ بیشتر از خاصیت Bonus Damage شما متاثر شود.

22- (Dragon's Breath (0/1

Talent Mage Fire

این تلنت به شما جادوی Dragon's Breath را آموزش می دهد. درجه ( Rank )ی یک این جادو باعث می شود تا تمام اهدافی که در جلوی جادوگر هستند، به صورت آنی ( Instant ) به میزان 422-382 خسارت آتشین ( Fire Damage ) دیده و به مدت 3 ثانیه به هم ریخته ( Disorient ) شوند. اما هر حمله ی مستقیم به هدف، او را نجات خواهد داد. استفاده ی این جادو، حمله های دیگر شما بر روی هدف را از کار خواهد انداخت.
 
در صورت دادن هرگونه انتقاد یا پیشنهاد به [پست الکترونیک]  ما مراجعه کنید.